Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bàn đón tiếp bệnh nhân và giường gỗ trang bị các khoa

2021-05-21

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bàn đón tiếp bệnh nhân và giường gỗ trang bị các khoa 


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu