Quyết định 1087/QĐ-BVHH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: cung cấp tủ để đồ và lắp đặt vách ngăn các khoa phòng bệnh viện đa khoa Hải Hậu

2021-12-14

Quyết định 1087/QĐ-BVHH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: cung cấp tủ để đồ và lắp đặt vách ngăn các khoa phòng bệnh viện đa khoa Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu