Quyết định 1090/QĐ-BVHH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua nguyên liệu, hàng hoá phục vụ nhà ăn bệnh viện đa khoa Hải Hậu

2021-12-14

Quyết định 1090/QĐ-BVHH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua nguyên liệu, hàng hoá phục vụ nhà ăn bệnh viện đa khoa Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu