Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quét sơn các khoa phòng nhà C3 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

2021-12-09

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quét sơn các khoa phòng nhà C3 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu