Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, hàng hoá phục cụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện ĐK huyện Hải Hậu

2021-12-10

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, hàng hoá phục cụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện ĐK huyện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu