THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

2021-01-15

SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẢI HẬU

 

Số: 40/TB-BVHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hải Hậu, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng

từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuốc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Thông tư 31/2016/TT-BYT ngày 10/8/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 11/2020 đến hết tháng 9/2021 Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu;

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-BVHH ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu;

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, như sau:

 1. Nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu:
 • Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam
 • Địa chỉ: khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Giá trúng thu: 2.834.581.050 đồng (Hai tỷ, tám trăm ba mươi tư triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn, không trăm năm mươi đồng)
 1. Các nhà thầu không trúng thầu và lý do nhà thầu không trúng thầu

- Nhà thầu: Công ty cổ phần dược liệu Bắc Trung Bộ không đáp ứng yêu về tính hợp lệ của HSDT, lý do:

+ Đảm bảo dự thầu của nhà thầu cung cấp không hợp lệ:

Nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng Sec, Sec nhà thầu cung cấp không đảm bảo thanh toán Sec theo Điều 16; 17 của Thông tư 22/2015/TT-NHHH ngày 20/11/2015 quy định hoạt động cung ứng và sử dụng Sec.

- Nhà thầu: Công ty cổ phần VITAMEC không đáp ứng yêu về tính hợp lệ của HSDT, lý do:

+ Đảm bảo dự thầu của nhà thầu cung cấp không hợp lệ:

Nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng Sec, Sec nhà thầu cung cấp không đảm bảo thanh toán Sec theo Điều 16; 17 của Thông tư 22/2015/TT-NHHH ngày 20/11/2015 quy định hoạt động cung ứng và sử dụng Sec.

 1. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
 2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 9/2021
 3. Các nội dung cần lưu ý khác:
 • Đối với nhà thầu được lựa chọn: Sau khi nhận được thông báo, liên hệ với Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu để hoàn thiện việc ký kết hợp đồng. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu bên trúng thầu không đến Bệnh viện để ký kết hợp đồng và tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định thì Bệnh viện có quyền đơn phương huỷ bỏ kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Đối với nhà thầu không được lựa chọn: Nếu có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả lụa chọn nhà thầu, nhà thầu liên hệ với Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu (Địa chỉ: Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định/ Điện thoại: 0228.3877155)

 

 

 

Nơi nhận:

 • Như Điều 2;
 • Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Hoàng Văn Chiến

 


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu